Käyttöehdot

Takaisin tilausehtoihin

SPORTTIRAKIN KÄYTTÖEHDOT

Voimassa 28.10.2021 alkaen

1. YLEISTÄ
Sporttirakki (myöhemmin “Sporttirakki” tai “Palvelu”) on Dogomo Oy:n (myöhemmin “Dogomo”) ylläpitämä koiraurheilun yhteisöllinen verkkopalvelu. Voidaksesi käyttää Palvelua, sinun on hyväksyttävä nämä käyttöehdot.

Palvelussa on sekä ilmaista sisältöä että maksullinen VIP-osio (myöhemmin “ProRakki”), joka edellyttää jäseneksi rekisteröitymistä ja ProRakki-jäsenyyden voimassaoloajan määrittävän tilausmaksun maksamista. Rekisteröityminen vaaditaan myös kaikissa muissa niissä Palvelun kautta tehdyissä verkkokauppaostoksissa, jotka edellyttävät kirjautumista ostettujen sisältöjen katselua varten (mm. verkkokurssit). Rekisteröitymällä käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 15-vuotias. ProRakki-jäsenyyden maksaminen edellyttää alle 18-vuotiaalta käyttäjältä huoltajan suostumusta.

Palvelun sääntöjen mukaisesti jokaisen rekisteröityneen käyttäjän tulee esiintyä Palvelussa omalla nimellään. Myös muiden palvelun käyttäjien tulee esiintyä palvelussa omalla nimellään, mikäli he haluavat kommentoida Palvelun sisältöä.

Aukaisemalla Palvelun asiakas sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Palvelu perustuu suomalaisten koiraurheilun asiantuntijoiden ja harrastajien näkemyksiin. Dogomo ei vastaa käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen sisällöstä tai oikeellisuudesta. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy palvelun luonteen tukea ja antaa neuvoja koiraurheilun monipuoliseen ja aktiiviseen harrastamiseen.

Asiakkaan ja Dogomon välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelun verkkopalvelussa.

2. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus syntyy, kun asiakas on hyväksynyt Palvelun käyttöehdot ja täyttänyt rekisteröitymisessä tarvittavat tiedot sekä rekisteröitynyt ”Tilaa nyt” -painiketta painamalla tai muulla Dogomon hyväksymällä tavalla. Rekisteröitymisen suorittamalla käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen tai ollessaan alaikäinen vakuuttaa, että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun tilaamiseen. Sopimus on voimassa käyttäjän valitseman määräajan.

Myöhemmin tilattavat mahdolliset lisäpalvelut (erityisehtoineen) tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman Dogomon suostumusta. Dogomolla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Dogomon kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

3. MUUTOKSET PALVELUSSA
Dogomolla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, ohjelmistoja, laitteistoja, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, Dogomo pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen käyttäjä sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja.

4. PALVELUN TOIMITTAMINEN
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Dogomo ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun virheettömästä ja käyttökatkottomasta toiminnasta. Dogomolla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osia tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi tai muuttaa Palvelua.

Dogomolla on oikeus estää käyttöehtojen vastainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun muita käyttäjiä tai muita kolmansia osapuolia tai Dogomoa.

5. PALVELUN KÄYTTÄMINEN
Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ja sen päivitysten sekä tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai Dogomolle. Kirjautumistunnukset ovat henkilökohtaisia ja käyttäjä on vastuussa kaikesta niillä tapahtuneesta käytöstä.

Palvelua voidaan käyttää yleisimpien verkkoselainten (tietokone, mobiilaite) uusimmilla versioilla. Dogomo ei vastaa selainsovellusten yhteensopivuudesta. Maksullisen jäsenpalvelun käyttö ja sisältöjen katsominen edellyttävät sivuston evästeiden hyväksymistä, joista asiakas saa erillisen hyväksymislomakkeen saapuessaan sivustolle. Asiakas huolehtii, että on hyväksynyt tarvittavat evästeet maksumuurin takana olevan jäsenpalvelun käyttämiseksi. Tarkemmat tiedot evästeistä sivuston tietosuojaselosteessa.

Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on asiakaskohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai muutoin käyttää sopimuksen vastaisesti. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

6. IMMATERIAALIOIKEUDET
Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, välittää tai levittää yleisölle, esittää tai näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas voi yksityistä käyttöä varten tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa otteita sisällöstä. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Dogomon tai kolmannen osapuolen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Tätä sopimusehtoa rikkova asiakas vastaa täysimääräisesti Dogomolle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

7. TIETOTURVALLISUUS
Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Dogomo ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun ja asiakkaan tietokoneiden tai muiden vastaavien laitteiden suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Dogomolle, Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

8. DOGOMON VASTUU JA VASTUUN RAJOITUS
Dogomo on vastuussa asiakkaalle tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Dogomo ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Dogomo ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Palvelun toimintahäiriöstä, käytön estymisestä, virheistä, puutteellisuuksista, käyttökatkosta tai Palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittaisesta lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Vahingonkorvausta on vaadittava Dogomolta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

Dogomo ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, tai sen luotettavuudesta eikä käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen tai kommenttien sisällöstä.

9. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun tallentamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja tietoverkkoon jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai Palveluun tallennettu materiaali loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai ole sopimuksen, Palvelun käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Dogomolle, Dogomon sopimus- ja yhteistyökumppaneille, muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Dogomolle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli asiakas julkaisee muihin henkilöihin liittyviä henkilötietoja Palvelussa, kuten yhteystietoja, kuvia tai videoita, on hänellä oltava siihen erikseen suostumus kyseisiltä henkilöiltä ennen tietojen lisäämistä.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot, asiakas ymmärtää, että hänen Palveluun profiilinsa kautta tallentama materiaali (kuten videot, kuvat, tiedot kiinnostuksen kohteista, esittelyteksti, koiran tiedot, kommentit) on myös muiden Palvelun käyttäjien nähtävillä. Osassa toiminteita (treenimerkinnät) asiakkaalla on mahdollisuus rajata lisäämänsä sisältö yksityiseksi. Ainut pakollisesti näkyvä tieto on nimi, joka on näiden käyttöehtojen mukaan aina näkyvä.

Samat vastuut koskevat myös palvelun rekisteröitymätöntä käyttäjää, joka haluaa kommentoida palvelun sisältöä. Kommentoinnin yhdessä on erikseen viitattu hyväksyttäviin käyttöehtoihin.

10. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN
Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Dogomolla tai sen sopimus- ja yhteistyökumppaneilla.

Dogomolla on oikeus korvauksetta käyttää, uudelleenjulkaista ja luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon asiakkaan Palvelun kautta palvelimelle avoimena lähettämää tai välittämää aineistoa Dogomon tiedonvälitys-, markkinointi- tai muussa liiketoiminnassa. Uudelleenjulkaisuoikeus koskee julkisella puolella sekä jäsenpuolella julkaistavaa avointa materiaalia, johon ei ole määritelty erillistä käyttäjärajausta, kuten tietyn valmennuskurssin jäsenet tai käyttäjän oma yksityisyysrajaus. Käyttäjä vastaa lähettämänsä aineiston osalta siitä, että se on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen osapuolen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia ja vastaa lähettämänsä aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Dogomoa kohtaan.

11. SOPIMUSRIKKOMUS
Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, Dogomolla on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta estää asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin seurauksin.

12. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN SEURAUS
Dogomo voi säilyttää käyttäjän kirjautumistunnukset ja henkilökohtaisten alueiden sisällön kaksitoista (12) kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen ne voidaan poistaa automaattisesti. Jäsenyyden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin ja lakiin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen päättymisestä huolimatta.

13. ASIAKKAAN ANTAMAT TIEDOT  
Asiakkaan tulee antaa Dogomolle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen esimerkiksi salasanaa vaihdettaessa.

14. ASIAKKAAN TIETOJEN REKISTERÖINTI JA KÄYTTÖ
Dogomo kerää ja rekisteröi tietoja asiakkaasta Dogomon asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on Dogomo Oy. Tietosuojaseloste, jossa selvennetään tietojen käytön tarkoitus, on jokaisen nähtävillä Palvelun verkkosivustolla.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Dogomon asiakasrekisterissä olevat asiakasta itseään koskevat tiedot henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

15. ERIMIELISYYDET
Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa.

16. EHTOJEN VOIMASSAOLO
Nämä ehdot tulevat voimaan ehtojen alussa merkittynä päivämääränä ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiemmin asiakkaan ja Palvelun omistajan välillä solmittuihin voimassa oleviin sopimuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

Tällä sopimuksella ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

17. ASIAKKAAN VAKUUTUS
Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelun käytössä sopimuksen ehtoja.